Publicerad: 2024-01-25

Hur stärker vi kompetensförsörjningen inom svensk industri?

I en tid där Sverige står inför en utmanande kompetensbrist, samlas experter och beslutsfattare på årets Science Week för att diskutera och forma framtidens kompetensförsörjning. Maria Frithz Warg (M), ordförande för Arbets- och näringslivsnämnden i Södertälje kommun deltar i programmet och pekar ut två nycklar för att bygga en starkare kompetensförsörjning inom svensk industri - ökad satsning på studie- och yrkesvägledning samt ett närmare samarbete med industrin.

Hur stärker vi kompetensförsörjningen inom svensk industri?

I en tid där Sverige står inför en utmanande kompetensbrist, samlas experter och beslutsfattare på årets Science Week för att diskutera och forma framtidens kompetensförsörjning. Maria Frithz Warg (M), ordförande för Arbets- och näringslivsnämnden i Södertälje kommun deltar i programmet och pekar ut två nycklar för att bygga en starkare kompetensförsörjning inom svensk industri - ökad satsning på studie- och yrkesvägledning samt ett närmare samarbete med industrin.


Sveriges näringsliv står inför en betydande utmaning med en utbredd kompetensbrist, särskilt inom industrisektorn som utgör kärnan för Sveriges välstånd. Trots en gynnsam arbetsmarknad för utbildade inom industriyrken, möter industrin betydande svårigheter att rekrytera personal inom kritiska yrkeskategorier. Maria Frithz Warg, som är direkt involverad i de strategiska besluten för utbildning och näringsliv i Södertälje, deltar i diskussionen under Science Week. Hon understryker behovet av en nyanserad syn på utbildningssystemet:

– Många är fortfarande omedvetna om den omfattande förändringen som pågår i dagens skolvärld genom dimensioneringsreformen. Reformen, som trädde i kraft den 1 juli 2023, representerar en betydande justering och utgör ett direkt svar på den obalans vi för närvarande ser. Här blir arbetsmarknadens efterfrågan nu en central faktor för att öka intresset bland unga att välja yrkesförberedande studier på gymnasiet och bland vuxna att satsa på yrkesförberedande studier i vuxenutbildningen (Komvux), konstaterar Maria.

Ökad satsning på studie- och yrkesvägledning

För att få fler unga och vuxna att välja yrkesförberedande studier ser Maria behovet av en ökad satsning på studie och yrkesvägledning från kommunens sida.

– Många unga känner osäkerhet över framtida karriärval, här vi har en möjlighet att rusta dem med de verktyg och den information som krävs för att fatta välgrundade beslut. Genom att stärka studie- och yrkesvägledningen skapar vi en viktig länk mellan utbildning och arbetsliv, vilket i sin tur höjer medvetenheten om möjligheterna som finns inom olika branscher, säger Maria.

Men hon ser också ett ansvar hos näringslivet som har en betydande roll att skapa branscher och yrken som är attraktiva, öppna och tillgängliga. För att nå detta mål ser Maria ett behov av ökad dialog och partnerskap mellan utbildningssektorn och näringslivet.

– Vi behöver ett närmare samarbete med industrin för att skapa en bättre förståelse för de krav och möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Genom att bygga broar mellan skola och näringsliv skapar vi en öppen kommunikationskanal där unga och vuxna kan få en inblick i vad olika branscher har att erbjuda. Det handlar om att göra yrkena mer konkreta och begripliga, och samtidigt ge dem möjlighet att lära känna företag och branscher.

Ökat samarbete med industrierna i Södertälje

I sin roll som ordförande för Arbets- och näringslivsnämnden i Södertälje märker Maria redan av positiva framsteg i riktning mot ett fördjupat samarbete mellan utbildningsenheten och näringslivet. Ett pågående samarbete har tagit form med industrierna i Södertälje, där målet är att göra yrken mer tillgängliga och lockande. Under Science Week delar hon med sig av ett konkret exempel:

– Under Science Week kommer vi berätta om hur vi samarbetar med Scania kring kompetensförsörjningsfrågan och berätta om de framsteg och långsiktiga arbete vi vill uppnå, vi är fortfarande i uppstartsfasen men vi har tillsatt arbetsgrupper som kommer att vara viktiga för att driva vårt samarbete framåt, avslutar Maria.

Anmäl dig till Science Week!

Missa inte att anmäla dig till Science Week och få tillgång till en mängd inspirerande tankar och dialoger om hur vi tillsammans kan forma en robust kompetensförsörjning för den svenska industrin.

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny